b VARSITY: Bon Air Athletic Association
VARSITY: Bon Air Athletic Association (double elimination - 3 games / team)
Winners Bracket Varsity BAAA
1 V408 - 43   3 V442 - 58             1 V442
1 JR1 2/16 2:00PM V402 - 36   3 ROB 2/19 8:30PM V408 - 43         Championship 2 V437 - BCP 2020
            7 V442 - 53         10 V437 - 66 3 V451
            7 JR2 2/23 3:00PM V437 - 58         10 MIH 3/1 5:00PM V408 - 60 4 V408
V451 - 66   V451 - 63                   5 V402
2 JR3 2/16 5:00PM V411 - 55   4 TOM 2/18 8:30PM V437 - 76               if needed   6 V411 - Charmin Strong
                        11 W10 - V437
                        11 TBD 3/3 L10 - V408      
         
Losers Bracket
              4th Place (L) 3rd Place (L)      
            5 V411 - 55   V408 - 66   9 V442 - 0
            5 JR2 2/23 4:00PM V408 - 63   8 ROB 2/27 8:30PM V451 - 63   9 QMS 2/29 10:30AM V408 - 9
                           
            6 V402 - 54            
            6 JR1 2/23 1:00PM V451 - 59