VARSITY: Bon Air Athletic Association (double elimination)
Winners Bracket Varsity BAAA
          1 V415 - Team Wilkey
            2 V439 - Team Garbett
      3 V415 - 67         3 V421 - Los Lobos
1 V420 - 68   3 ROB 2/13 7:15PM V414 - 53         Championship 4 V420 - Team Carreras
1 MMS 2/11 7:45PM V414 - 75         7 V415 - 55         10 V415 - 50 5 V414 - Team Vitello
            7 ROB 2/16 5:15PM V439 - 54         10 MHX 2/24 4:45PM V439 - 63 6 V437 - Bon Air Lancers
V421 - 0                        
2 TOM 2/12 7:15PM V437 - 99   V437 - 64                      
      4 SCL 2/14 7:30PM V439 - 70               if needed  
                        11 V439 - 54      
                        11 ROB 2/25 9:00PM V415 - 42      
     
Losers Bracket
            5 V421 - 65   V414 - 58      
            5 JR1 2/17 4:00PM V414 - 72   8 ROB 2/20 7:00PM V420 - 64      
                           
            6 V420 - 72   9 V439 - 46      
            6 QMS 2/17 2:00PM V437 - 50   9 BAE 2/21 9:00PM V420 - 41