b VARSITY: Bon Air Invitational Tournament
VARSITY: Bon Air Invitational Tournament (double elimination - 3 games / team)
Winners Bracket Varsity BAIT
1 R1                               1 R1
!4.BAIT.1 R8 7 W1             2 R2
      !4.BAIT.7 W2               3 R3
2 R4                     Championship 4 R4
!4.BAIT.2 R5         11 W7               14 W11 5 R5
            !4.BAIT.11 W8               !4.BAIT.14 W13 6 R6
3 R3                               7 R7
!4.BAIT.3 R6   8 W3                         R8
      !4.BAIT.8 W4                     if needed  
R2                           15      
!4.BAIT.4 R7                                
           
Losers Bracket
                  4th Place (L) 3th Place (L)            
      5 L1   9 L8   12 W9   13 L11      
      !4.BAIT.5 L2   !4.BAIT.9 W5   !4.BAIT.12 W10   !4.BAIT.13 W12      
                             
      6 L3   10 L7                  
      !4.BAIT.6 L4   !4.BAIT.10 W6